कागद पत्र पडताळणी व मुलाखतीचे पत्र

 

अ. क्र. पदाचे नाव  
     
१. प्रथम श्रेणी अधिकारी
कागद पत्र पडताळणी व मुलाखतीचे पत्र
   
२. द्वितीय श्रेणी अधिकारी
   
३. ज्युनियर ऑफिसर
   
४. क्लेरिकल

कागदपत्र पडताळणी करिता महत्त्वाच्या सूचना