कागदपत्र पडताळणीस अधीन राहून मुलाखती करिता पात्र उमेदवारांचे बैठक क्रमांक


उमेदवारांसाठी सूचना

   
  अ. क्र. पदाचे नाव    
         
  १. प्रथम श्रेणी अधिकारी
     
  २. द्वितीय श्रेणी अधिकारी
     
  ३. ज्युनियर ऑफिसर
     
  ४. क्लेरिकल