Advertisement
( जाहिरात )              

 

 

अंतरिम निवड यादी

अ. क्र. पदाचे नाव
   
१. प्रथम श्रेणी अधिकारी
   
२. द्वितीय श्रेणी अधिकारी
   
३. ज्युनियर ऑफिसर
   
४. क्लेरिकल

 

अंतरिम प्रतीक्षा यादी

अ. क्र. पदाचे नाव
   
१. प्रथम श्रेणी अधिकारी
   
२. द्वितीय श्रेणी अधिकारी
   
३. ज्युनियर ऑफिसर
   
४. क्लेरिकल

 

कट ऑफ गुण

अ. क्र. पदाचे नाव
   
१. प्रथम श्रेणी अधिकारी
   
२. द्वितीय श्रेणी अधिकारी
   
३. ज्युनियर ऑफिसर
   
४. क्लेरिकल

 

कागदपत्र पडताळणी व मुलाखतीअंती पात्र उमेदवारांचे एकूण प्राप्त गुण

अ. क्र. पदाचे नाव
   
१. प्रथम श्रेणी अधिकारी
   
२. द्वितीय श्रेणी अधिकारी
   
३. ज्युनियर ऑफिसर
   
४. क्लेरिकल