Advertisement
( जाहिरात )              

अंतिम उत्तरतालिका

 

खेळाडू आरक्षण मागितलेल्या उमेदवारांकरिता महत्वाची सूचना     2         

कागदपत्र पडताळणीस अधीन राहून मुलाखती करिता पात्र उमेदवारांचे बैठक क्रमांक

कागद पत्र पडताळणी व मुलाखतीचे पत्र

कागद पत्र पडताळणी व मुलाखतीचे वेळा पत्रक

कागदपत्र पडताळणी व मुलाखतीचे पत्र प्राप्त करण्याची पद्धत

 

कागदपत्र पडताळणी व मुलाखतीचे पत्र प्राप्त करण्याची पद्धत